Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository

DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.

Search MSGSÜ
Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülen, Mustafa
dc.contributor.authorDüzenli, Halil İbrahim
dc.date.accessioned2022-06-08T18:33:00Z
dc.date.available2022-06-08T18:33:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-9633
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26791/sarkiat.493877
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBMk9EY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14124/345
dc.description.abstractTürkiye’de 2018 verilerine göre sayıları 87.381 (URL-1) olan cami ve mescitlerin farklıpolitik ve bilimsel mecralarda, çeşitli başlıklar altında tartışıldığı söylenebilir. Bumecralardan bazıları cami sayıları, cami tasarımı, tasarımda mimarların rolleridir. Bumakalede, Van İl Müftülük arşivi verilerine göre 1941 yılından 2013 yılı sonuna kadarVan ili merkez ilçelerinde kayıtlı 234 camiye odaklanılmıştır. Araştırma malzemesiolarak il müftülüğünde yer alan matbu evraklar ve camilere ait çeşitli istatistiki verileranaliz edilmiş ve yorumlanmıştır. Mimarlık araştırmalarında yer bulamayan müftülükkayıtları gibi veri setleri önemli bilgiler içermektedir. Yıllara göre Van cami sayılarınınartış-azalış oranları, yaptıranlara göre camiler, camilerin mülkiyet durumları ve mimarıbelirtilmiş olan - mimarı bilinmeyen camiler gibi istatistikler bu veriler üzerindençıkarılabilmektedir. Makalede her biri ayrı ayrı sonuçlar üreten istatistikleryorumlanmıştır. Mimarların rolleri bakımından ise önemli bir veri ile karşılaşılmaktadır.İncelenen matbu evraklara göre 234 camiden 194’ünün (%82,9) mimarı belli değildir.Camilerden 40 tanesinin (%17,1) mimarlar tarafından projelendirildiği görülmektedir.Bahse konu 40 camiyi tasarlayan 28 mimar tespit edilmiştir. Bunların içinde 2 ve üzerisayıda cami tasarlayan 6 mimar ve 18 cami üzerinde özellikle durulmuştur. Sonuçolarak Van ili merkez ilçelerindeki camiler, Türkiye’de cami tasarımında mimaremeğine yeterince başvurulmadığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe mosques in Turkey, of which the number reached to 87.381 according to the 2018 data (URL-1), are discussed in different political and scientific milieu. Some of these discussions include mosque numbers, mosque design and the role of architects in their design. This article focuses on 234 mosques in the central districts of Van from 1941 until the end of 2013, registered in the Van Müftülük archive. Various statistical data related to printed documents and mosques in the records of the archive were analyzed and interpreted. Data sets that cannot find a place in architectural research, such as records of Müftülük archives, contain important information. The statistical information related to the increase-decrease rates of Van mosques according to years, the builders of mosques, property status of mosques, the mosques with known or unknown designers, can be extracted from such data. In this article, statistics that produce different results were interpreted. In terms of the roles of architects, important data was acquired. According to the printed documents, the architects of 194 (%82,9) out of 234 mosques are unknown. 40 of the mosques (%17,1) were designed by architects. The names of 28 architects who designed these 40 mosques were attained. Of these, 6 architects and 18 mosques belonging to these architects were particularly focused on. In conclusion, this research on the mosques in the central district of Van province showed that the mosque design in Turkey scarcely depends on the professional service of architects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofe-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.titleVAN CAMİLERİ (1941-2013): CAMİ SAYILARI, MÜLKİYET DURUMLARI VE "MİMARLI" CAMİLERen_US
dc.title.alternativeVAN MOSQUES (1941-2013): NUMBER OF MOSQUES, PROPERTY STATUS AND MOSQUES "WITH ARCHITECT"en_US
dc.typearticleen_US
dc.department. . .en_US
dc.institutionauthor. . .
dc.identifier.doi10.26791/sarkiat.493877
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1593en_US
dc.identifier.endpage1611en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpBMk9EY3pNdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record